Ako sa mesto postavilo k téme "Zelená voda"?

Dojmy zo včerajšieho (26.6.2018) mimoriadneho zastupiteľstva mesta.

Pozdravujem novomešťanov,

dnes sa konalo mimoriadne stretnutie poslancov mesta, pričom jedným z bodov programu bola aj téma Zelenej vody a možností ďalšej spolupráce s doterajším nájomcom - spoločnosťou BOLT, s.r.o..

Z rokovania vzišli tri zásadné skutočnosti:
1. Mesto potvrdilo úhradu dlžného nájomného
2. Nájomca prezentoval podpísanie zmluvy s investorom
3. Mesto schválilo možnosť predĺženia nájomnej zmluvy o 50 rokov

K bodu 1.

Ako som informoval vo svojom poslednom vlogu, aj pod tlakom petície a verejného záujmu spoločnosť BOLT uhradila dlžné nájomné, teda sumu skoro 400.000,- EUR. Mesto však stále eviduje pohľadávku na nezaplatenom príslušenstve (úroky z omeškania, paušálne poplatky z omeškania), ktoré mesto dúfajme nenechá upadnúť do zabudnutia, nakoľko ide o sumu cca. 50.000,- EUR.

So sumou skoro pol milióna EUR môže mesto začať premýšľať o investovaní týchto prostriedkov do výstavby letného kúpaliska. Nemilo ma však prekvapil postoj primátora, ktorý odhadol cenu výstavby letného kúpaliska na 6.000.000,- EUR, čím odôvodnil, že takúto veľkú investíciu môže použiť lepšie, na cyklotrasu, dom dôchodcov a iné verejnoprospešné stavby. Len pre porovnanie, mesto Hlohovec vybudovalo krytú plaváreň za 2,5 milióna EUR, čo je podstatne zložitejšia stavba ako letné kúpalisko.

Pritom novomešťania dlhoročne snívajú o skromnejšom kúpalisku, ako napr. u našich českých susedov v obci Květná-Strání, na ktorej vybudovanie by uhradené nájomné postačovalo. Žiaľ, pokiaľ nenastane zmena v súčastnom vedení, budeme si musieť ešte niekoľko rokov počkať.

K bodu 2.

Zástupca spoločnosti BOLT mal veľmi presvedčivý prednes postupu v budovaní aquaparku, pričom jeho najsilnejším argumentom bolo tvrdenie, že uzatvoril investičnú zmluvu s anglickou spoločnosťou Billbarter Group (http://www.billbartergroup.com), ktorá preinvestuje do výstavby aquaparku cca. 31 mil. EUR.

Napriek všeobecnej eufórii zostávam skeptický, pretože zástupca investora sa na zastupiteľstve nezúčastnil a z dôvodu obchodného tajomstva konateľ zmluvu neukázal. Takýto postup považujem za minimálne zvláštny, nakoľko zástupca investora deň pred zastupiteľstvom navštívil Zelenú vodu, no utvrdiť zastupiteľstvo neprišiel. Pritom by šlo o tretiu najväčšiu investíciu v rámci ich celoeurópskeho portfólia, čo nie je banálny projekt.

Podobného “investora” sme tu už mali na predchádzajúcom zastupiteľstve, no ten nevedel preukázať skutočné disponovanie so sumou 20 mil. EUR.

Napriek tomu dúfam, že presvedčivý prednes štatutára vychádza z reálnych faktov, a nie len z vysnívaných predstáv o aquaparku.

Ďalšie stretnutie poslancov mesta je naplánované na september. Uvidíme ako sa investor vysporiada s oznámením spoločnosti Z-group, a.s. o začatí výstavby aquaparku v Piešťanoch. Osobne by som bol šťastný za takéto zveľadenie Zelenej vody, no aj s ohľadom na moju právnu prax, som bol neraz svedkom takýchto “prekvapivých” investícií postavených na vratkých nohách, ktoré však nedopadli podľa predstáv zmluvných strán.

K bodu 3.

Zastupiteľstvo malo na výber odsúhlasiť rôzne alternatívy spolupráce s nájomcom. Poslanci si zvolili podľa môjho názoru tú najlepšiu z ponúkaných alternatív, a to možnosť predĺženia nájomnej zmluvy o 50 rokov za predpokladu, že aquapark bude postavený a riadne skolaudovaný.

Osobne som odpočiatku zástancom vypovedania súčasnej nájomnej zmluvy, nakoľko jej koncipovanie je nerovnovážne, a to zjavne v neprospech mesta. Zastupiteľstvo malo na tento krok v podstate roky, v krajnom prípade minimálne 6 mesiacov, toto zaváhanie môže mať ešte pre mesto fatálne následky, ako tomu bolo v prípade mesta Martin, ktoré je pre nevýhodnú zmluvu so súkromnými investormi v nútenej správe (http://m.martin.sk/vismo/dokumenty2.asp…).

Nútená správa znamená BANKROT MESTA!

Pretože ďalšie zastupiteľstvo bude o tri mesiace, a nájomca sa prezentuje ako seriózny zmluvný partner, vedenie mesta musí využiť možno poslednú šancu a dojednať dodatok k nájomnej zmluve, ktorým by sa vyvážili práva zmluvných strán, teda hlavne práva mesta, ktoré momentálne ťahá za veľmi krátky koniec.

Na záver poukážem na nie poslednú nástrahu zmluvy, avšak podstatnú. Spolu s pôvodným predĺžením nájmu o 20 rokov bol záväzok mesta zosúladiť územný plán obce so zámerom výstavby aquaparku. Mesto ku začiatkom zmien pristúpilo až dnes, a tak sa zbytočne roky vystavovalo možnosti byť žalované nájomcom pre nesplnenie podmienok zmluvy, pretože týmto nekonaním mohla vzniknúť nájomcovi škoda. Túto škodu by sme platili my všetci.

V závere stretnutia vo mne vyvolala silné emócie pani, ktorá sa pravidelne zúčastňuje mestského zastupiteľstva. Vo svojom prednese vyjadrila ľútosť nad súčasným zlým stavom vyžitia novomešťanov, a najmä detí, ktoré v lete okrem ihrísk nemajú kde chodiť. Popísala nám, ako sa za jej mladých čias deti z rôznych častí mesta stretávali na kúpalisku a vytvárali si tak nové priateľstvá s deťmi, ktoré neboli z ich časti mesta. Tiež poukázala na to, že mesto malo svojho času dve letné kúpaliská ... preto sa pýtam, ako je možné, že mesto nedokáže vybudovať a udržiavať čo i len jedno. Veď predsa mestu sa darí, každoročne sa navyšujú rezervy mesta a je tu aj všeobecná vôľa občanov kúpalisko postaviť.