NÁJOMNÉ BYTY - PODPORA PRE ĽUDÍ 3️⃣

Súčasťou môjho volebného programu je aj záväzok v priebehu 4 rokov vybudovať minimálne 200 mestských bytov.

Potreba nájomných štartovacích bytov pre mladých ľudí je stále aktuálna aj v našom meste.

Takéto projekty sú bežnou súčasťou miest v západnej Európe. Lacné, resp. lacnejšie bývanie pre mladých, ktorí štartujú svoj “vlastný” život, musí byť predsa samozrejmosťou.

Ak sa pozrieme na štatistiky, mladí sa osamostatňujú stále viac vo vyššom veku a rodinu si tak zakladajú po 30. roku života. Pritom ako hlavný dôvod stále neskoršieho osamostatňovania uvádzajú financie. Väčšina krajín má štartovacie byty nastavené na dĺžku nájmov 10-15 rokov, v Rakúsku dokonca mestské byty fungujú na princípe družstevných bytov (ako tomu bolo u nás za minulého režimu), pričom výška nájmu družstevných bytov je tak výrazne nižšia.
Počas tohto štartu majú mladí ľudia možnosť našetriť si peniaze a neskôr si zobrať úver na vlastné bývanie.

Realitou v našom meste je fakt, že mesto eviduje stovky žiadostí o pridelenie mestských bytov a to v mnohých prípadoch nevybavených 5-8 rokov. Občania mesta riešia túto situáciu hľadaním lacnejších a voľných bytov v okolitých obciach. Trendom okolitých miest je práve zmena podmienok a umožnenie občanom aj iných miest/obcí žiadať pridelenie nájomného bytu. Takýto postup má svoju logiku, pretože tak omladzujú svoje mesto mladými rodinami a získavajú nové príjmy z podielových daní, ktoré zmenou trvalého pobytu mesto každoročne získa.

Naše mesto disponuje viac ako 800 mestskými bytmi, pričom väčšina z nich bola vybudovaná pred rokom ‘89.

Podľa štatistík infostatu patrí v oblasti pôrodnosti náš okres do ukazovateľa “veľmi nízka” (teda najnižšej), pričom podľa scenára populačného vývoja patríme medzi mestá s najrýchlejšie starnúcim obyvateľstvom na Slovensku!

Omladzovanie mesta musí byť preto prioritou vedenia mesta a zaslúži si stanoviť konkrétny plán ako tento cieľ dosiahnuť.

Pri výstavbe bytov nemôžeme zabúdať aj na fakt, že mesto nedisponuje azylovými bytmi pre matky v núdzi a invalidov, ktorí potrebujú bezbariérové vstupy a špeciálne upravené (vybavené) miestnosti.

Financovanie:

Naše mesto pri financovaní výstavby bytov využíva prostriedky Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), avšak proces ich získania býva zdĺhavý. Nevýhodou je aj fakt, že ŠFRB má striktné pravidlá na výmer podlahových plôch a vybavenia bytu. Momentálne často využívanou cestou obcí je preto financovanie bytových domov bankovým úverom, čo uvoľňuje ruky pri voľbe vybavenia a dispozície jednotlivých bytov.

Pokiaľ by mesto nechcelo investovať príliš veľké finančné prostriedky, energiu a čas, môže požadovať od developerov, aby časť bytov predalo mestu “za náklady”.

Možností je skutočne veľa, je len na našom primátorovi, či ich chce hľadať .