MÔJ PROGRAM

OŽIVENIE MESTA

 • Vrátiť Zelenú vodu Novomešťanom a turistom, perlu Považia nechali rokmi upadnúť, nečinnosťou kompetentných stratila svoj lesk a zmenila sa na lacnú ubytovňu. Mesto ju síce prenajalo, ale to ho nezbavilo zodpovednosti a povinnosti dohliadať nad zveľaďovaním tohto jedinečného miesta. Doterajšie sľuby o aquaparku neboli naplnené a je preto na nás, či nám aj naďalej budú stačiť sľuby, alebo zapracujeme na skutočných možnostiach rozvoja Zelenej vody. Súčasťou mojej vízie je aj vytvoriť bezpečný a upravený prechod pre peších z mesta až na Zelenú vodu. Dnes je táto cesta nebezpečná, rozbité chodníky a neprehľadný prechod pre chodcov na mostoch spôsobuje nám občanom skôr utrpenie než pôžitok z prechádzky .
 • Oživiť naše námestie zelenými plochami a kultúrnymi akciami aj pre mladých a ich deti. Takto možno rozvíjať vzťahy medzi deťmi a súčasne prilákať do mesta viac turistov. Rozšírim preto rozsah kultúrnych podujatí aj pre mladších – za mestské peniaze patrí kultúra všetkým, a aj náš park má väčšie využitie ako len pre dychovku. Vytvoriť pravidelný program pre deti poskytne matkám čas v klude sa porozprávať a rozvíjať tak vzájomné vzťahy. Mesto má tvoriť komunita ľudí, nezatvárajme preto dvere, stretávajme sa.
 • Vybudovať do leta 2020 mestské kúpalisko. Napriek celospoločenskej požiadavke na jeho vybudovanie mesto túto tému opakovane odkladalo s odôvodnením výstavby aquaparku. Je zlou vizitkou vedenia, že tak silné mesto nedokáže desaťročia vypočuť požiadavku väčšiny občanov a nevyužilo ani eurofondy na jeho výstavbu. Leto 2020 je reálnym termínom, pričom neprichádzajú do úvahy prehnané ceny výstavby, ktoré nám mesto dnes prezentuje.
 • Pomoc Kamennej, doteraz sa o ňu starali dobrovoľníci a občianski aktivisti, ktorí bojovali za osud Čerešňového sadu alebo budovali priestor pre opekanie a oddych. Takéto aktivity občanov si zaslúžia podporu mesta a väčší záujem o túto oddychovú zónu.
 • Voľne dostupný internet na našom námestí, vstúpili sme síce do 21. storočia, no v prístupe mesta sa to neprejavilo. Voľne dostupný internet môže pomôcť nám občanom i návštevníkom mesta pri lepšej orientácii, získaní základných informácií a zdieľaní svojich zážitkov v reálnom čase. Pre rozpočet mesta je táto investícia zanedbateľná, no i takéto lacné riešenie pomôže svojou trochou zlepšiť kvalitu života v našom Meste.

BEZPEČNOSŤ

 • Zabezpečím, aby mestská polícia bola silným nástrojom v prevencii pred páchaním násilných trestných činov, využijem všetky prostriedky, aby som zamedzil pokusom o znásilnenia v parku, bitkám pred nočnými podnikmi a vandalizmom. Pôvod týchto problémov je v nedostatočnej kontrole rizikových miest. My novomešťania dlhodobo vnímame mestskú políciu ako nástroj na pokutovanie zle parkujúcich vodičov, pritom ich kompetencia je podstatne väčšia a s ohľadom na zvyšujúcu sa kriminalitu je potrebné využiť ju čo najefektívnejšie na ochranu majetku a zdravia občanov Mesta.
 • Vybudujem funkčný kamerový systém mesta, ktorý v súčasnosti neplní svoju funkciu. Všetci cítime potrebu zvýšenia bezpečnosti v uliciach, odhalovanie a prevenciu páchania priestupkov a trestných činov, napr. poškodzovanie áut alebo fasád domov, rozhadzovanie smetných nádob a všadeprítomní sprejeri. Moderné technológie nám v tom môžu pomôcť, je len na nás, či ich využijeme na našu ochranu.

ODPAD

 • Všetci sa snažíme separovať odpad a preto ma rozčuľuje, keď ho smetiari opäť zmiešajú pri nakladaní. Okrem toho je potrebné zväčšiť počet a objem odpadových nádob a zefektívniť harmonogram ich vývozov. Moderné mestá preto pristúpili k budovaniu veľkokapacitných kontajnerov zabudovaných do zeme, ich výhodami sú oveľa väčší objem a smeti sa z nich nedostávajú von, ako je to v prípade klasických smetných nádob, ktoré mesto momentálne používa. 
 • Mnoho majiteľov rodinných domov tiež vníma potrebu častejších vývozov ich malých odpadových nádob. Zefektívniť ich vývoz a zväčšenie počtu nádob možné je, len sa musí chcieť riešiť túto požiadavku občanov. 
 • Bojovať s čiernymi skládkami a ich pôvodcami možno najefektívnejšie pomocou kamerových systémov, zapojenia mestskej polície a spoluprácou s neziskovými organizáciami zameranými na ochranu prírody. Preto dôsledné presadzovanie práva, verejného poriadku a záujmu mesta je cestou k čistejšiemu okoliu, o ktoré sa snažíme.

NOVÉ INVESTÍCIE DO NAŠEJ BUDÚCNOSTI

 • Je pravdou, že Naše mesto mnoho občanov vníma ako zdroj ľudskej sily pre výrobné fabriky. Mesto s tak vynikajúcou polohou a zázemím má však na viac. Môže vytvoriť priestor pre investorov s takzvanou pridanou hodnotou, teda IT spoločnosti kde mzda zamestnanca niekoľkonásobne prevyšuje bežnú mzdu robotníka “za pásom”. Na tom však treba zapracovať, vytvoriť podmienky pre mladých, aby získali už na školách v tomto odbore dostatočné teoretické i praktické skúsenosti a súčasne pripraviť infraštruktúru pre príchod investorov. Vôbec to nie je ťažký cieľ, je len treba vyhrnúť rukávy a pracovať na našej budúcnosti.
 • Postaviť Viac mestských bytov, aby mali mladí kde bývať. Osamostatnenie sa je významným momentom mladého človeka, každé dobré mesto by mu k tomu malo pomôcť. Preto mojím cieľom bude za 4 roky vybudovať 200 mestských bytov, ktoré môžu nájomci po prvých troch rokoch nájmu odkúpiť. Mladí tak budú mať možnosť naštartovať svoj vlastný život, zhodnotiť svoje moznosti kúpy prenajatého bytu a v prípade záujmu ho odkúpiť za najvýhodnejšiu cenu.
 • Taktiež ukončím predaj mestských pozemkov developerom, ktorí následne žiadajú prehnané sumy za stavebné pozemky. Mesto má predsa dostatok finančných aj personálnych zdrojov, aby vytváralo stavebné pozemky samo a tým ich sprístupnili občanom za výhodnejšiu cenu. Zisk z ich predaja pôjde priamo do mestskej pokladne a ten sa ďalej použije v prospech nás občanov.
 • Podporím detské športové kluby, ktoré sú momentálne v úzadí záujmu mesta, čoho príčinou je odchod mládeže do okolitých obcí. Silné okresné mesto má ísť príkladom a vytvárať najlepšie podmienky pre rozvoj talentov. Naše mesto bude preto rozvíjať a aktívne podporovať (športové štipendiá) šport mládeže, ako základ pre zdravý vývoj dieťaťa a možnosť ďaľšieho uplatnenia na Slovensku aj vo svete.

DANE

 • Presadiť zrušenie dane za psa. Hovorí sa, že pes je najlepší priateľ človeka, no a priateľstvo je na nezaplatenie. Mesto dnes nevytvára psíčkarom podmienky, ktoré by ho oprávňovalo vyberať túto daň. Nikde nevidno smetné nádoby na exkrementy, voľne dostupné vrecká, iba samé zákazy pre psy, teda za akú protihodnotu majú obyvatelia mesta platiť daň za vlastnenie domáceho miláčika, čím sa práve pes odlišuje tak podstatne od iných zvierat, že za jeho vlastnenie musíme mestu platiť, keď za to nič nedostávame?  Túto daň treba zrušiť dovtedy, kým mesto nevytvorí psíčkarom podmienky pre kvalitné venčenie a súčasne nezabezpečí dodržiavanie ich povinností, teda aby všetci psíčkari zbierali exkrementy po svojich miláčikoch.
 • Do rozhodovania o časti rozpočtu mesta vtiahnem aj Vás, a to cez participatívny rozpočet sami rozhodnete, na čo sa použijú naše dane. V súčasnosti je tento projekt mestom málo využívaný, skôr ako podporný projekt aktivít pre mateské školy a menšie kultúrne podujatia. Možnosti využitia participatívneho rozpočtu sú však oveľa väčšie. Svoj vzor som si vzal od starostu malej obce na východe - Spišský Hrhov, ich úspechy sú napr. kúpalisko, segway-e a tento rok budujú unikátnu bezplatnú prírodnú saunu uprostred lesa. Ak toto dokáže malá obec na východe Slovenska, prečo by sme nedokázali dosiahnuť viac pre seba a rozvoj dnes mŕtveho cestovného ruchu.
 • Daň z nehnuteľnosti - možnosť polovicu peňazí započítat s nákladmi majiteľa nehnuteľnosti na úpravu vonkajšej fasády, plota, proste aj takýmto spôsobom motivovať majiteľov, aby okrášľovali naše mesto. Každu úpravu nebude možno automaticky započítat , bude mu predchádzať žiadosť o schválenie investície, ktorá bude mať svoje maximum, pričom o možnosti započítania rozhodne viacčlenná komisia.
 • Zníženie dane z nehnuteľností dôchodcom - odchodom na dôchodok prirodzene klesá mesačný príjem a začínajú narastať náklady na lieky a energie. Mesto získavalo počas ich produktívneho veku rôzne príjmy, preto zníženie daní po dovŕšení dôchodku považujem aj za prejav vďaky za roky práce. Súčasne toto zníženie negatívne neovplyvní rozpočet mesta.

TRANSPARENTNOSŤ:

 • Vedeli  ste, že naše mesto skončilo v roku 2016 v hodnotení Transparency International s prehľadnosťou využívania mestských (našich) financií so známkou „3 mínus“ na 81 mieste z celkovo 100 hodnotených väčších miest? Zabezpečím preto väčšiu informovanosť občanov a tým aj kontrolu používania mestských financií.
 • Na záver navrhnem zriadenie klientského centra a sociálneho odboru, budem presadzovať spravodlivejšie rozdeľovanie finančných prostriedkov na šport a kultúru - a ešte niečo: ak uspejem, všetci ľudia platení v meste z našich daní si budú musieť zo slovníka škrtnúť slová – „nedá sa“ a “mám na to lehotu 30 dní”.